** សេចក្តីជូនដំណឹង - វត្តពោធិវង្ស** INFORMATION IMPPORTANTE – CORONAVIRUS ou (COVID 19)