ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំ 1863 រហូតដល់ ពេល​បច្ចុប្បន្ន។