21/06/2019 វៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជា និងជោគវាសនាព្រះនរោត្តមសីហនុ មហេសី ព្រះរាជវង្សានុវង្ស ក្នុងដៃប៉ុល ពត អឿង សារី