17 - រឿង​ អាសុខកាចអាសុខស្លូត (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)