16 - រឿង​ ឪពុករើសកូនប្រសារ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)