13 - រឿង កំលោះ​ពីរ​នាក់ ចង់​បាន​ប្រពន្ធ​គេ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)