12 - រឿង​គ្រូ​ និង សិស្ស (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)