10 - រឿង ក្អែក​មួយ​ជា​ក្អែក​ដប់ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)