11 - រឿង​ចៅ​សុក្រ និង​ចៅ​សៅរ៍ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)