09 - រឿង​ មនុស្ស​បួន​នាក់ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)