08- រឿង បុរស​ចេះ​ថ្នាំ​ពិស​ពស់ (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)