05 - រឿង ពាក្យ​សុភាសិត តម្លៃ ៣០ តម្លឹង (ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ ភាគទី១)