17/02/2019 បុណ្យមាឃបូជា នឹង សម្ភោធ រោងសម្ភារៈកុដ្ឋ ដែលបាន ជួសជុលថ្មីឡើងវិញ នៅវត្តពោធិវ័ង្ស ប្រទេសបារាំង